Het werken met 5 leerlijnen

Het werken met vijf leerlijnen:

DIFFERENTIATIE ALGEMEEN:

Differentiëren is het aanpassen van de leerstof en de werkvormen aan de groeimogelijkheden van het kind.

  • Differentiatie
  • Differentiëren kan niet zonder goede instructie.
  • Door differentiatie heeft de leerkracht meer tijd voor extra instructie aan leerlingen.
  • Differentiatie werkt motiverend bij leerlingen en leerkrachten.
  • Om te differentiëren gebruiken wij de ‘5 leerlijnen’.

Je kunt differentiëren naar:

  1. hoeveelheid leerstof.
  2. niveau van de leerstof
  3. tempo.
  4. instructie.
  5. verwerkingstijd.

Aan de hand van toets gegevens (methode en niet methode gebonden toetsen), observaties, gesprekken en onderwijsbehoeften van het kind vindt er een indeling van de leerlingen plaats gebaseerd op de 5 leerlijnen. Op deze manier willen wij vormgeven aan het handelingsgericht werken.

Leerlijn 1

In leerlijn 1 zitten leerlingen die gekenmerkt worden doordat ze op één of meerdere vakken uitvallen. Aan de hand van de diverse toetsuitslagen, in overleg met de zorgcoördinatoren (IB/RT) en de ouders krijgt een dergelijk leerling extra hulp in de RT. Hiervoor wordt een handelingsplan opgesteld en in veel gevallen is er een psychologisch onderzoek beschikbaar. Waar mogelijk werken de leerlingen in de eigen groep en anders bij de RT leerkracht met aangepaste leerstof.

Leerlijn 3

In leerlijn 3 zitten de die leerlingen die qua niveau datgene presteren wat gezien hun didactische leeftijd verwacht mag worden. Zij krijgen minimaal de basisstof aangeboden.

 

Leerlijn 5

In leerlijn 5 zijn de (hoog)begaafde leerlingen. De (hoog)begaafde leerling kan veel meer stof aan dan de gemiddelde leerling. Deze kinderen moeten bij bepaalde vakken een aangepast programma hebben. Als een leerkracht van mening is dat een kind in leerlijn 5 moet werken, wordt dit besproken tijdens de leerlingbespreking,  met de collega’s, IB-er en RT-er. Ook de ouders worden bij dit overleg betrokken.
Signalering en diagnostisering vindt plaats met gebruikmaking van een schooldiagnose instrument.
De beslissing dat een kind in het vijfde niveau gaat werken, wordt genomen in het zorgoverleg.

Leerlijn 2

In leerlijn 2 zitten leerlingen die laag scoren op één of meerdere vakgebieden. Deze leerlingen werken hoofdzakelijk in de eigen groep. Incidenteel kunnen sommige leerlingen werken bij de RT leerkracht. Ook zijn dit vaak leerlingen die op sommige vakgebieden extra geholpen worden door bijv. pre-teaching, extra leesgroepjes. Deze leerlingen krijgen de basisstof aangeboden, vanwege tempodifferentiatie wordt de hoeveelheid basisstof waar nodig aangepast.

Leerlijn 4

In leerlijn 4  zitten de pientere leerlingen die meer en/of moeilijker stof aankunnen, dan in de methode klassikaal wordt aangeboden. Na het klassikale proces kunnen zij verder met verrijkingsopdrachten.  Dit gebeurt in de groep d.m.v. de taakkaarten. Extra stof kan zijn: Kien, Denkwerk, Pluswerk. De beslissing dat een kind werkt in leerlijn 4 ligt bij de leerkracht. Als hij/ zij hierover advies wil kan dat tijdens de leerlingbespreking, bij de collega’s, de IB-er of bij de RT-er.

Pin It on Pinterest