Leerlingenzorg

Extra ondersteuning aan de boven- en onderkant
Ik wil meer weten

Extra ondersteuning voor leerlingen

O.a. Remedial Teaching (r.t.)
Dat begrip staat bij ons op school hoog in ’t vaandel. Kort samengevat is het ‘extra ondersteuning’ geven aan uitvallende kinderen. Wij hebben daar veel extra tijd per week voor gereserveerd.

Juf Margreet één ochtend voor de groepen 1 en 2, juf Geke 6 dagdelen voor de groepen 3 t/m 8. Nadat er een melding/informatie van een groepsleerkracht is binnengekomen, gaan we na overleg met die leerkracht aan de slag. Ook kinderen die uitvallen bij diverse testen uit de groep worden aangemeld. Een goed contact met ouders hierover vinden we erg belangrijk.

Eerst wordt er dan gezocht naar het probleem. Als dat duidelijk is wordt er een handelingsplan / traject opgesteld. Daar wordt dan 1 à 2 keer per week mee gewerkt. Of in de klas of individueel met de r.t. juf.

Alle school specifieke afspraken staan beschreven in beleidsstuk ‘Afspraken rondom extra ondersteuning’. 

  Centraal staan

  “In de onderbouw doen we activiteiten gericht op de verschillende gebieden van de brede ontwikkeling (basale ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, spelontwikkeling, motoriek, spraak- en taal, wereldverkenning, voorbereidend rekenen en voorbereidend lezen)”.

  Denken we dat de extra hulp structureel is, dan nemen we contact met de ouders op, die houden we daarna ook op de hoogte. Is het probleem erg complex, dan kunnen we een beroep doen op het “zorgteam” van Opsterland. Hieraan zijn een psycholoog, orthopedagoog en het gebiedsteam verbonden.

   Sociale veiligheid

   Vanaf 1 augustus 2015 is de wet sociale veiligheid in werking getreden. In deze wet is opgenomen dat scholen een inspanningsverplichting hebben om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren. De wet sluit aan bij ons beleid en bij wat wij al doen en belangrijk vinden.
   Vier zaken zijn daarbij zeer belangrijk:

   1. Beleid en afspraken
   De Opdracht hanteert een veiligheidsplan waarin afspraken staan over o.a. agressie, discriminatie, pesten en sociale media (zie website De Opdracht bij protocollen).
   2. Monitoring
   Op De Opdracht wordt elk jaar aan de leerlingen een vragenlijst voorgelegd over de veiligheidsbeleving op school. De uitkomsten daarvan worden gepubliceerd in de schoolkalender en waar nodig vertaald in actiepunten.
   Ook de leerkrachten monitoren jaarlijks twee keer het welbevinden en het gedrag van de leerlingen. Dit doen ze aan de hand van het volgsysteem ZIEN. In de groepen 1 en 2 wordt het observatiemodel van Memelink ingevuld. De resultaten van deze monitoring worden tweemaal per jaar besproken met de ouders.
   3. Een aanspreekpunt
   Op De Opdracht is de vertrouwenspersoon juf Lutske Kunnen het vaste aanspreekpunt wanneer het gaat om de zaken m.b.t. het anti-pestbeleid. Alle kinderen kunnen altijd bij haar terecht wanneer ze worden gepest en/of hulp nog hebben.
   4. Meldcode
   De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een overzichtelijk vijfstappenplan, waarin staat wat wij moeten doen wanneer wij vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling.

   Onze school draagt met trots het certificaat Welbevinden van de Gezonde School.

    

    Registratie

   Hoe meld ik mijn kind aan voor CBS de Opdracht?

   U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier. U kunt ook gewoon oriënterend gesprek aan vragen. Natuurlijk kunt u ook telefonisch of via de mail contact met ons opnemen

   Telefonisch contact

   0512-301771

   Stuur ons een mail

   info@deopdracht.nl

   01.

   Als u belangstelling heeft in De Opdracht krijgt u ruim de gelegenheid zich goed te oriënteren op het onderwijs en de sfeer. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en dat het zichzelf mag zijn.

   02.

   Als u geïnteresseerd bent, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dat kennismakingsgesprek heeft u met de directeur en is geheel vrijblijvend. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u ook een rondleiding door de school.

   03.

   Uw kind aanmelden en inschrijven kan al tijdens het kennismakingsgesprek, maar dat kan natuurlijk ook op een ander moment. Kinderen mogen vanaf hun vierde verjaardag naar school. Ingeschreven driejarigen mogen voor hun vierde verjaardag vijf dagen of dagdelen komen wennen.

   Leerlingen

   Na schoolse activiteiten

   Medewerkers

   Jaar onderwijs

   Neem contact op

   Locatie: Foareker 21, 9247 AA Ureterp

   Telefoon: (0512) 301771

   Email: info@deopdracht.nl

   Schooltijden: M-D-D-V: 08:30 – 14:30 W: 08:30 – 12:00

   Pin It on Pinterest

   Share This