Leerlingenzorg

Extra ondersteuning voor leerlingen:

O.a. Remedial Teaching (r.t.)
Dat begrip staat bij ons op school hoog in ’t vaandel. Kort samengevat is het ‘extra ondersteuning’ geven aan uitvallende kinderen. Wij hebben daar veel extra tijd per week voor gereserveerd.

Juf Geke Numan één ochtend voor de groepen 1 en 2, juf Lutske Kunnen 6 dagdelen voor de groepen 3 t/m 8. Nadat er een melding/informatie van een groepsleerkracht is binnengekomen, gaan we na overleg met die leerkracht aan de slag. Ook kinderen die uitvallen bij diverse testen uit de groep worden aangemeld. Een goed contact met ouders hierover vinden we erg belangrijk.

Eerst wordt er dan gezocht naar het probleem. Als dat duidelijk is wordt er een handelingsplan / traject opgesteld. Daar wordt dan 1 à 2 keer per week mee gewerkt. Of in de klas of individueel met de r.t. juf.

Alle school specifieke afspraken staan beschreven in beleidsstuk ‘Afspraken rondom extra ondersteuning’. 

Centraal staan:

in de onderbouw: de functieontwikkeling (ontwikkeling van de functies die nodig zijn voor het leerproces vanaf groep 3)
in de midden- en bovenbouw: rekenen, taal, lezen en sociaal-emotionele vaardigheden en gedrag.

Denken we dat de extra hulp structureel is, dan nemen we contact met de ouders op, die houden we daarna ook op de hoogte. Is het probleem erg complex, dan kunnen we een beroep doen op het “zorgteam” van Opsterland. Hieraan zijn een psycholoog, orthopedagoog en het gebiedsteam verbonden.

Sociale Veiligheid:

Vanaf 1 augustus 2015 is de wet sociale veiligheid in werking getreden. In deze wet is opgenomen dat scholen een inspanningsverplichting hebben om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren. De wet sluit aan bij ons beleid en bij wat wij al doen en belangrijk vinden.
Vier zaken zijn daarbij zeer belangrijk:

1. Beleid en afspraken
De Opdracht hanteert een veiligheidsplan waarin afspraken staan over o.a. agressie, discriminatie, pesten en sociale media (zie website De Opdracht bij protocollen).
2. Monitoring
Op De Opdracht wordt elk jaar aan de leerlingen een vragenlijst voorgelegd over de veiligheidsbeleving op school. De uitkomsten daarvan worden gepubliceerd in de schoolkalender en waar nodig vertaald in actiepunten.
Ook de leerkrachten monitoren jaarlijks twee keer het welbevinden en het gedrag van de leerlingen. Dit doen ze aan de hand van het volgsysteem ZIEN. In de groepen 1 en 2 wordt het observatiemodel van Memelink ingevuld. De resultaten van deze monitoring worden tweemaal per jaar besproken met de ouders.
3. Een aanspreekpunt
Op De Opdracht is de vertrouwenspersoon juf Lutske Kunnen het vaste aanspreekpunt wanneer het gaat om de zaken m.b.t. het anti-pestbeleid. Alle kinderen kunnen altijd bij haar terecht wanneer ze worden gepest en/of hulp nog hebben.
4. Meldcode
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een overzichtelijk vijfstappenplan, waarin staat wat wij moeten doen wanneer wij vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Onze school draagt met trots het certificaat Welbevinden van de Gezonde School.

 

Pin It on Pinterest