Visie en Missie

Het kind centraal

Het kind centraal betekent:

  • elke leerling is een uniek persoon en krijgt zodanig aandacht
  • uitdagingen, hoge verwachtingen en doelen per leerling
  • aandacht en tijd voor leerlingen met extra zorg
  • aandacht en tijd voor (hoog) begaafde leerlingen
  • aansluiten bij talent van de leerling 

Visie van ons onderwijs:
Wij willen de kinderen: leiden, begeleiden, stimuleren en bemoedigen, zodat ze;
hun individuele aanleg en capaciteiten respecterend, en zich kunnen ontplooien tot: goed functionerende, harmonieuze mensen in onze maatschappij.

In ‘De Opdracht’ zien wij het als onze taak: de kinderen een goede basis mee geven voor hun toekomst in deze maatschappij.

Drie zaken spelen daarbij een belangrijke rol:

  • het aanleren van kennis en vaardigheden
  • een open houding ten opzichte van andere culturen en religies
  • veiligheid en sfeer.

Dit proberen we te bereiken vanuit de volgende uitgangspunten:

‘De Opdracht’ gaat uit van het model waarin de technieken in vorderingengroepen worden aangeboden (bijvoorbeeld: technisch lezen en spelling), terwijl meer creatieve aspecten klassikaal en/of in werklessen en ateliers aan de orde komen. In het ontwikkeling- en prestatieniveau van de kinderen zijn dermate grote verschillen dat er binnen het systeem plaats ingeruimd dient te worden voor individuele begeleiding. Het budget voor ‘extra zorg’ op onze school, wordt dan ook ingezet voor remedial teaching. We vinden het erg belangrijk, dat er in de omgang met elkaar een sfeer heerst, waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich prettig en veilig voelen. Dit proberen we te bereiken door het maken van duidelijke regels en afspraken, en door aandacht te besteden aan het voorkomen en bestrijden van ‘pestgedrag’. Een belangrijke opdracht voor kinderen en leerkrachten is dus ‘de zorg voor elkaar en de omgeving’. De onderwijsleerpakketten die wij gebruiken waarborgen het genoemde leerproces en de wettelijke plicht om aan de kerndoelen te voldoen.

Pin It on Pinterest