Ateliers Majeur

Samenwerking met het kunstencentrum op het gebied van muziek, kunst en cultuur.

VCSO

Samenwerking met alle andere pc scholen in Opsterland!

POO

 

 

Samenwerking met alle scholen in Opsterland op het gebied van leerlingenzorg.

De Opdracht en de VCSO

Logo_VCSO_klein (Small)

De VCSO (Vereniging Christelijke Scholen Opsterland) is de vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs. Het werkgebied omvat de gemeente Opsterland.

De VCSO kent haar eigen bestuur, samengesteld uit 5 leden. Voor de dagelijkse leiding van de VCSO is de bestuursdirecteur verantwoordelijk.

Het doel van de vereniging

Statutair is de doelstelling – kort samengevat – als volgt verwoord: “Het in stand houden en ontwikkelen van goed onderwijs op Bijbelse grondslag, het bevorderen van de samenwerking en het behartigen van de individuele en gemeenschappelijke belangen”.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door o.a.:

– het uitwisselen van kennis en ideeën
– het uitvoeren van dit strategisch beleidsplan
– het bevorderen van de deskundigheid bij zowel personeel als besturen
– gemeenschappelijke zaken op het gebied van facilitaire zaken te ontwikkelen
– het uitoefenen van bestuurlijke zaken of besturen van deelnemende verenigingen

Voor alles geldt dat waar mogelijk de deelnemende besturen elkaar proberen te helpen, te ondersteunen en te versterken.

Wat doet de VCSO in de praktijk?

Zoals hiervoor is aangegeven verzorgt de VCSO protestants christelijk basisonderwijs in de gemeente Opsterland. De vereniging exploiteert 8 scholen, met ongeveer 1275 leerlingen. Er zijn ongeveer 115 personeelsleden werkzaam binnen onze scholen. De personeelsleden zijn in dienst bij de deelnemende besturen.

De scholen zijn in hoge mate zelfstandig. Ze verschillen onderling in onderwijsvorm en uitstraling naar de omgeving. Dat is historisch zo gegroeid, doordat de omgeving waarin de school functioneert op elke locatie anders is, net als de wensen/behoeften van leerlingen en ouders.

Op verenigingsniveau wordt voor alle scholen door het bestuur en de bestuursdirecteur vanuit het strategisch beleidsplan van de VCSO gewerkt aan een gezamenlijke aanpak op afgesproken onderdelen m.b.t. beleid, personeel, ICT, huisvesting en financiën. Dit wordt de komende jaren verder uitgewerkt en geprofessionaliseerd.

Tijdens de beleidsperiode van het strategisch plan zullen deze taken en mogelijkheden zich verder uitkristalliseren.
De komende jaren zullen de accenten liggen op:
– het opzetten en invoeren van integraal personeelsbeleid,
– het realiseren van goede huisvesting voor alle scholen,
– het professionaliseren van de bedrijfsvoering – versterken van de kwaliteitszorg

De VCSO is een moderne organisatie die midden in de maatschappij wil staan en actief wil inspelen op de steeds weer veranderende omstandigheden.

Voor meer informatie zie: www.vcso.nl

 

De Opdracht en Ateliers Majeur 

logo ateliers Majeur

Al sinds 1983 biedt Ateliers Majeur instrumentaal Muzikale Vorming (IMV) aan binnen het primair onderwijs in Opsterland. Honderden kinderen in Opsterland maken jaarlijks kennis met diverse muziekinstrumenten. Maar de kennismaking met kunst en cultuur gaat verder. Naast het IMV doen de kinderen vanuit school jaarlijks mee in verschillende kortere en langlopende projecten. Ateliers Majeur biedt verschillende programma’s aan. Deze komen tot stand in nauw overleg met de scholen.
EN: Ateliers Majeur geeft samen met de werkgroepen Theater en Literatuur uitvoering aan de receptieve kunstbeoefening. Vrijwel alle leerlingen uit het Opsterlandse basisonderwijs bezoeken zo jaarlijks een (theater)voorstelling – in een echt theater of een echte schouwbrug of brengen een bezoek aan bijvoorbeeld een museum.

Ook komt er elke week een docent van het kunstencentrum bij ons op bezoek. Deze docenten verzorgen lessen in op het gebied van drama, beeldende vakken, alg. muzikale vorming en dans. Deels gebeurt dit in de groep en deels komen deze docenten workshops verzorgen binnen ons VOKO systeem.
Voor meer info zie www.ateliersmajeur.nl

 

 

De Opdracht en POO 

Logo poo

De samenwerkende protestant christelijke en openbare scholen in Opsterland, verenigd in Passend Onderwijs Opsterland[POO], opereren onder de vleugels van en overeenkomstig de uitgangspunten van het ondersteuningsplan van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs SWV PO Friesland [SWV 21.01]

Het onderwijs in Opsterland wordt gekenmerkt door het feit dat zij binnen de gemeentegrens geen speciale school voor [basis]onderwijs heeft, dat zij interzuilair is en een goede ondersteuningsstructuur heeft. Met uitzondering van basisschool Eben Haëzer in Ureterp en school Lyndensteyn in Beetsterzwaag, zijn alle scholen voor primair onderwijs in Opsterland bij POO aangesloten.

Doelstelling van POO

POO wil alle kinderen op de aangesloten Opsterlandse basisscholen een optimale ontwikkeling bieden, dichtbij de eigen sociale omgeving. POO  streeft er naar de uitstroom naar speciale scholen voor [basis]onderwijs zo klein mogelijk te houden

Er is een kwalitatief goede ondersteuningsstructuur in de scholen gecreëerd en een eigen expertisecentrum ingericht. Daarbij vormt afstemming van het onderwijs op de onderwijsleersituatie en het handelen van de leerkracht op de onderwijsbehoeften van het kind het uitgangspunt.

De middelen die beschikbaar zijn voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en die vrijkomen voor de invoering van Passend Onderwijs komen grotendeels ten goede aan het primaire proces: dus ten behoeve van het werken in de klas.

De Opdracht is dankzij POO in staat voor elk kind een passend arrangement van onderwijs en ondersteuning te bieden.

Voor meer info: www.po-opsterland.nl

 

Pin It on Pinterest