Bestuur en Raad van Toezicht

Op CBS De Opdracht is sprake van een organieke functiescheiding. Dit houdt in dat de functies van bestuur en intern toezicht in aparte organen worden georganiseerd. Bij deze vorm houdt een apart orgaan, de Raad van Toezicht, toezicht op het bestuur.

Het bestuur en toezicht zijn ondergebracht in twee verschillende statutaire organen: het bestuur,
zijnde in de persoon als de directeur-bestuurder, en de Raad van Toezicht. Het bestuur is het verantwoordelijk orgaan naar buiten toe; de Raad van Toezicht, als zijnde een intern orgaan van de rechtspersoon, dus niet.

De directeur-bestuurder neemt de positie van de algemene directie over en het vrijwilligersbestuur betrekt de positie van Raad van Toezicht. De bestuurlijke bevoegdheden staan beschreven in het managementstatuut.

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan de directeur-bestuurder of de Raad van Toezicht zijn opgedragen.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen:

♦  Een toezichthoudende rol
♦ Een werkgeversrol voor het bestuur
♦ Een rol als sparring-partner

De leden van de Raad van Toezicht kennen de volgende profielen: financiën, personeel, onderwijskundige zaken en het gebouw. Volgens een afgesproken matrix worden zaken binnen een schooljaar besproken.

De namen en adressen  vindt u terug in de schoolkalender/gids.

De leden van de vereniging zijn vooral ouders en/of oud-ouders die van harte onze statuten kunnen onderschrijven. De leden worden jaarlijks uitgenodigd om de ledenvergadering bij te wonen en ontvangen de schoolkrant.

Alg. ledenvergadering

Op deze pagina vindt u de jaarverslagen die worden behandeld tijdens de algemene ledenvergadering. De verschillende geledingen (ouderraad, mr en het bestuur) leggen tijdens de ledenvergadering verantwoording af over het afgelopen kalenderjaar.

Pin It on Pinterest